ghor_rgb

Reguliere werkzaamheden

  Evenementadvisering

  GHOR Twente is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (bron: Wet veiligheidsregio's; artikel 1).

  Om een evenement te organiseren heeft de organisator een vergunning nodig van de betreffende gemeente. In deze vergunning staan een aantal voorwaarden waar de organisatie aan moet voldoen om het evenement veilig te laten verlopen. De gemeente kan voor de voorwaarden de brandweer, politie en GHOR (en via de GHOR de GGD) om advies vragen.

  In een advies van de GHOR/GGD staan richtlijnen voor de geneeskundige hulpverlening en richtlijnen ter bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid. Voor dit laatste fungeert de GHOR als loket voor de GGD; de richtlijnen van de GGD neemt de GHOR mee in eventuele overleggen en in het uiteindelijke advies.

  GGD en GHOR Twente hebben folders en een standaardadvies gemaakt om gemeenten en organisatoren te informeren over (landelijke) richtlijnen en de wet- en regelgeving die op hun gebied van toepassing kunnen zijn op evenementen. Deze informatie kunnen gemeenten én organisatoren aanbieden/gebruiken bij evenementen. Voor meer informatie, tips en voorbeelddocumenten is er ook een speciale website voor organisatoren van evenementen. Het advies vanuit de GHOR is in belangrijke mate gericht op geneeskundige hulpverlening. Het accent bij de GGD ligt op de zogenoemde Technische Hygiënezorg.

  Voor kleine evenementen kan de gemeente de richtlijnen uit het standaardadvies en de folders als voorwaarden opnemen in de vergunning. Als de gemeente niet uit de voeten kan met de folders en het standaardadvies kan zij om maatwerkadvies vragen. Ook bij de evenementen die multidisciplinair opgepakt worden geven de GHOR en GGD een maatwerkadvies. De GHOR beoordeelt op basis van een adviesaanvraag of er ook afstemming met andere (geneeskundige) partijen nodig is, zo kan er afstemming nodig zijn met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voor de bereikbaarheid van een evenement. De GHOR en/of GGD kunnen (bij grote evenementen) ook een adviserende rol hebben bij een schouw of als er toezicht gehouden wordt.

  Bij grote evenementen vraagt de GHOR om het zorgaanbod en het aantal verwijzingen (door de ingezette geneeskundige organisaties) bij te houden en te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. Hiervoor is het ‘Onderzoeksformulier letselbeeld’ als leidraad ontwikkeld. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij evenementen, zodat de geneeskundige adviezen gerichter gegeven kunnen worden.

   

  Beleidsmatige en inhoudelijke advisering

  GHOR Twente adviseert het openbaar bestuur over te nemen maatregelen. Maatregelen om de kans op grootschalige ongevallen te verkleinen en om de regio adequaat voor te bereiden op de geneeskundige hulpverlening bij crises.

   

  Plannen en procedures maken

  GHOR Twente maakt afspraken met geneeskundige en andere hulpverleningsorganisaties over de inzet tijdens crises. Als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente wordt er voor de multidisciplinaire planvorming nauw samengewerkt met de overige kolommen. Voorbeeld van een multidisciplinair plan is een rampbestrijdingsplan. In Twente hebben we voor een aantal bedrijven en locaties rampbestrijdingsplannen opgesteld. In deze plannen wordt gewerkt met generieke scenario’s, toepasbaar voor meerdere plannen, die gezamenlijk zijn ontwikkeld door de kolommen. Voor de implementatie van een dergelijk plan is elke kolom zelf verantwoordelijk. Zo heeft GHOR Twente voor elk rampbestrijdingsplan een richtlijn optreden opgesteld, die de repressieve functionarissen gebruiken.

  Daarnaast maakt GHOR Twente afspraken met zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsenposten en de ambulancedienst. Een voorbeeld hiervan is de geneeskundige slachtofferinformatie tijdens een crisis. De GHOR is verantwoordelijk voor dit proces. Daarbij zijn heldere afspraken met zorgverleners de basis voor een goede werking van het proces. In de koude fase ontwikkelen de partners samen het proces geneeskundige slachtofferinformatie. Daarna worden de gemaakte afspraken uitgewerkt in plannen en procedures. Voorbeeld van een procedure is het werken met een eenduidige lijst voor het aanleveren van slachtofferinformatie. De zorgverleners in de regio sturen deze  informatie naar de GHOR om te voorkomen dat overbodige informatie wordt aangeleverd. Ook zijn er afspraken gemaakt hoe op een veilige wijze met slachtofferinformatie om te gaan.

  Opleiden, trainen en oefenen

  Het is belangrijk dat de collega’s die een coördinerende rol vervullen ten tijde van een crisis of ramp ‘vakbekwaam’ zijn en blijven. Daarom investeert GHOR Twente in het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van deze collega’s. Het gaat om de Directeur Publieke gezondheid, de Algemeen Commandant Geneeskundige zorg, het Hoofd Informatie, de Officier van dienst  Geneeskundige zorg en de medewerkers van de stafsectie GHOR. De nauwe samenwerking met de ketenpartners is ook een aandachtspunt in de jaarlijkse OTO-programma’s van GHOR Twente.


  Een goede samenwerking met de collega’s van andere disciplines als de brandweer, politie en bevolkingszorg (de Twentse Gemeenten) is een must. Hierin investeert GHOR Twente met een multidisciplinair OTO-programma. Aandachtsgebieden voor het OTO-programma komend jaar zijn onder andere de doorontwikkeling van Informatiemanagement middels het systeem LCMSgz, interregionale samenwerking en de nieuwe crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Twente.